Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov
Ďakujeme za Vašu návštevu na našich stránkach, teší nás Váš záujem. Berieme ochranu Vašich súkromných údajov vážne a chceme, aby ste sa pri návšteve našich internetových stránok cítili dobre. Ochrana Vášho súkromia pri spracovávaní osobných údajov je pre nás dôležitou záležitosťou, ktorú máme pri našich obchodných procesoch na zreteli.

Ak ste naším zákazníkom, odoberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca
Sme spoločnosť Lipux, s.r.o. so sídlom na adrese: Hlavná 2073/17, 831 01 Bratislava, IČO: 47462451, DIČ: 2023958321, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. S.r.o. v zložke č. 93784/B, ktorá prevádzkuje stránku https://architektvrealitach.sk. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t.j. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané, za akým účelom a po akú dlhú dobu, a vyberáme prípadne ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje
Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. čísle 0905 754 562 alebo na emailovej adrese atelier@evaskupilbucekova.sk.

Prehlasujeme
Prehlasujeme, že ako správca Vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

- budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, pri plnení zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,

- plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania údajov,

- umožníme Vám a budeme Vás podporovať v uplatňovaní a plnení Vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania
Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje v rozsahu: email, meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. zaslanie online kurzu, prihlásenie sa na školenie, konzultáciu, koučing, zaslanie e-booku alebo tlačenej knihy alebo dodanie iného tovaru, atď.).

Vedenie účtovníctva

Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Marketing – zasielanie newsletterov

Vaše osobné údaje (email a meno), informácie o tom, na čo klikáte v emailoch a kedy ich najčastejšie otvárate, využívame za účelom priameho marketingu – zasielania obchodných správ. Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že Vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu celého pôsobenia našej spoločnosti.

Ak nie ste naším zákazníkom, zasielame Vám newslettre len na základe Vášho súhlasu po dobu pôsobenia našej spoločnosti. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom emaile.

Pokročilý marketing na základe súhlasu

Jedine na základe Vášho súhlasu Vám môžeme zasielať aj inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť emailovú adresu napr. na remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 10 rokov od udelenia súhlasu. Ten sa dá, samozrejme, kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Fotografická dokumentácia 

Živé akcie sú často spracované vo fotodokumentácii, ktorú používame na marketingové účely na základe Vášho súhlasu. Pokiaľ si neželáte, aby Vaše fotografie boli zverejnené, informujte nás o tom emailom na adrese atelier@evaskupilbucekova.sk, a my budeme vaše rozhodnutie absolútne rešpektovať.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu priebehu premlčacích lehôt, ak zákon nestanoví dlhšiu dobu ich uchovania, alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies
Pri návšteve našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, informáciu o tom, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazení webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. Cookies pre cielenie reklamy budú spracované len základe Vášho súhlasu. Naše webové stránky je možné navštíviť taktiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov
Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich, ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov.

Predanie osobných údajov tretím osobám
K Vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie než my a na dané spracovanie sa špecializujú.

Konkrétne ide o účtovnícku firmu, ktorá nám poskytuje účtovnícke služby.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme Vám však, že v takom prípade budeme pri výbere na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Predávanie dát mimo Európskej únie: dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viacero práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom emailu: atelier@evaskupilbucekova.sk.

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou o zásadách spracovania osobných údajov. Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať, aby sme Vás informovali, aké Vaše osobné údaje spracovávame a prečo. Pokiaľ sa u Vás niečo zmení alebo pokladáte svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje, domnievate sa, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať, alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania, napr. odhlásením sa z newsletterov obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných správ.

Právo na prenos

Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že Vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme na spracovanie 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vaším ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému, aj zo systému všetkých ďalších spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme zaviazaní zákonnou povinnosťou a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu Vás budeme informovať emailom.

Pripomienky a sťažnosti na Úrade na ochranu osobných údajov
Pokiaľ máte pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Oceníme však, keď budete v súvislosti s takýmto podozrením najskôr kontaktovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných správ
Ak ste náš zákazník, emaily s inšpiráciou, článkami či produktami a službami Vám zasielame na základe nášho oprávneného záujmu. Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielame Vám ich len na základe Vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich emailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom emaile.

Mlčanlivosť
Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci, aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej tretej strane.

 

Zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúcu Ochranu osobných údajov, ktorú nájdete tu:

Ochrana osobných údajov

Ďakujeme za návštevu našich stránok, teší nás Váš záujem. Ochrana Vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre nás dôležitou súčasťou poskytovania služieb.

Osobné údaje, ktoré sú získavané počas návštevy týchto webových stránok, spracovávame v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

Právo na informácie

Na požiadanie vám Lipux, s.r.o. podľa možnosti obratom a písomne oznámi, či a aké osobné údaje má o Vás zaznamenané. Ak by, napriek našej snahe o správnosť a aktuálnosť údajov, boli zaznamenané nesprávne informácie, na požiadanie ich opravíme.

Ak máte otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete ich smerovať na atelier@evaskupilbucekova.sk, kde sme Vám k dispozícii nielen v prípade žiadosti o informácie, ale i v prípade podnetov alebo sťažností.

Kódex ochrany údajov

Získavanie a spracovávanie osobných údajov

Keď navštívite naše webové stránky, zaznamenávajú naše webové servery štandardným spôsobom IP adresu, ktorá Vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku, z ktorej nás navštívite, webové stránky, ktoré u nás navštívite, a tak isto dátum a dĺžku návštevy. Osobné údaje sa zaznamenajú len vtedy, keď nám ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie, ankiet, vypísaní cien alebo na realizáciu zmluvy.

Bezpečnosť

Lipux, s.r.o. prijíma technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby sme chránili u nás vedené údaje proti manipulácii, strate, zničeniu a zásahu nepovolaných osôb. Naše bezpečnostné opatrenia sa s vývojom technológií neustále zlepšujú.

Použitie a postúpenie osobných údajov

Lipux, s.r.o. používa Vaše osobné údaje na účely technickej správy webových stránok, zákaznícku administratívu, na ankety týkajúce sa produktov a na marketingové účely vždy len v takom rozsahu, aký je k tomu potrebný.

Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom nasleduje len v rámci záväzných právnych predpisov. Naši spolupracovníci sú z našej strany viazaní diskrétnosťou.

Možnosť odhlásenia

Chceme Vaše údaje používať k tomu, aby sme Vás mohli informovať o našich produktoch a službách, prípadne zistiť Váš názor na ne. Účasť na takýchto akciách je, samozrejme, dobrovoľná. Pokiaľ by ste s nimi nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého emailu.

Cookies

Firma Lipux, s.r.o. používa cookies k tomu, aby mohla sledovať preferencie návštevníkov, a aby mohla podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé “súbory”, ktoré sa uložia na Váš pevný disk. To vedie k uľahčeniu navigácie a zaisteniu vysokej miery užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať k zisteniu, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Identifikuje sa iba cookie na Vašom počítači.

Používanie cookies môžete deaktivovať vo Vašom internetovom prehliadači.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Prehlásenie predávajúceho: Lipux, s.r.o. sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadávate v objednávke e-booku, tlačenej knihy, konzultácie, školení alebo online kurzov a iných produktov, sú potrebné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii celého obchodu, vrátane potrebných účtovných operácii, vystavenia daňových dokladov, identifikácie Vašich bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s Vami.

Vaše detailné osobné dáta a údaje o nákupoch sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

Súhlas registrujúceho sa návštevníka webu: Vyplnením webového formulára súhlasí kupujúci so zaradením všetkých ním vyplnených osobných údajov do databázy firmy Lipux, s.r.o. so sídlom na adrese: Hlavná 2073/17, 831 01 Bratislava, IČO: 47462451, DIČ: 2023958321, zapísanej v Obchodnom registri Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. S.r.o. v zložke č. 93784/B, ktorá prevádzkuje stránku https://architektvrealitach.sk ako správcu, a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely a obchodné oznámenia prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona  č. 122/2013 Z.z., a to na dobu do odvolania súhlasu.

Zároveň registrovaný dáva súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal informácie o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov.